نام فیلم سال ساخت زماننوع ساختار 
آبادان
سفال و سرامیک